تابع isNull در اسکیوال

تابع isNull در اسکیوال

با تابع isNull در اسکیوال میتوان تعیین کرد که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری شود.

به این صورت که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه شود.

ساختار تابع isNull در sql به صورت زیر است :

SELECT ISNULL(column_name,value)

FROM table_name

مثال : استفاده از این تابع مهم در فیلدهای ترکیبی یا محاسباتی بسیار زیاد است :

SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+ISNULL(UnitsOnOrder,0))
FROM Products

نکته مهم : در مثال بالا در صورتی که ISNULL UnitsOnOrder,0 را قرار ندهیم و مستقیما UnitsOnOrder را قرار دهیم ، ممکن است در صورت Null بودن یکی از مقادیر این فیلد در رکوردهای جدول محصولات ، با ارور مواجه شویم.

نکته : یکی از توابع بسیار کاربردی که برنامه نویسان با نادیده گرفتن آن و ارجاع کار این تابع به بخش برنامه نویسی برنامه هاشون از کارایی سیستم میکاهند، تابع و دستور isNull در اسکیوال می باشد.

تابع Format در اسکیوال

تابع Format در اسکیوال

تابع format در sql چگونگی نمایش یک فیلد را مشخص میکند.

ساختار دستور format در sql به صورت زیر است :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

مثال چگونگی کار تابع format در اسکیوال را توضیح میدهد :

SELECT ProductName, Price, FORMAT(Now(),’YYYY-MM-DD’) AS PerDate
FROM Products

تابع Round در sql

تابع Round در اسکیوال

تابع round در sql برای round (روند کردن) کردن یک مقدار عددی به تعداد اعشار مشخص استفاده میشود. نام ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور تعیین میکنیم .

ساختار دستور round در sql به صورت زیر است :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

تابع Mid در sql

تابع Mid در اسکیوال

تابع mid برای استخراج کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر تعیین شده تا چند کاراکتر بعد که تعیین میکنیم ، بکار میرود.

نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری است و در صورت نزاشتن این مقدار ، برش و استخراج کاراکتر از نقطه شروع تا آخر رشته ، انجام میگیرد.

ساختار دستور mid در sql به صورت زیر است :

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

تابع Sum در sql

تابع Sum در اسکیوال

تابع Sum در sql مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند.
تابع Sum() باید با فیلدهایی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .

ساختار دستور sum در sql به صورت زیر است :

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

تابع Min در sql

تابع Min در اس کیو ال

تابع Min در sql کمترین مقدار موجود در بین مقادیر فیلدهای یک ستون را بر می گرداند .

تابع min در اس کیوال با ستون هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فیلدها با مقادیر عددی تابع کوچکترین عدد و در فیلدها با مقادیر متنی ، تابع کلمه ای که به ترتیب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترین رده باشد ، را بر می گرداند .

ساختار دستور min در sql به صورت زیر است :

SELECT MIN(column_name) FROM table_name